Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

QUẬN ĐOÀN NGÔ QUYỀN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

* * *

Số:         -KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Q. Ngô Quyền, ngày 08 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KÊT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

LỚP ĐOÀN VIÊN 100 NĂM NGÀY SINH ANH LÝ TỰ TRỌNG

(20/10/1914 – 20/10/2014)

 

Thiết thực kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) – Người Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đầu tiên, đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên; nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường THPT Thái Phiên tổ chức phát triển đoàn viên năm 2014.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

- Tạo cơ hội cho các bạn thanh niên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân và đóng góp cống hiến cho phong trào của lớp, của trường.

2. Yêu cầu

- Kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) cần tạo thành phong trào sôi nổi, tạo ấn tượng, cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong thanh niên khi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, noi gương anh hùng của đồng chí Lý Tự Trọng.

- Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới - Lớp đoàn viên 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) phải coi trọng về chất lượng, tăng về số lượng; gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên.

- Các qui trình kết nạp đoàn viên mới phải đảm bảo đúng theo Điều lệ, qui định về công tác phát triển đoàn viên.

- Thanh niên tham gia lớp đối tượng Đoàn với thái độ nghiêm túc, tự giác, chủ động trong các hoạt động do BTC đưa ra.

3. Chỉ tiêu

- Phấn đấu kết nạp 100 đoàn viên Lớp đoàn viên 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) trong đợt 2 năm 2014.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, KẾT NẠP

1. Về bồi dưỡng cảm tình Đoàn

- Mở các lớp học tập trung tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (cảm tình Đoàn) cho các đối tượng thanh niên.

2. Về tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới

- Lễ kết nạp đoàn viên mới phải được tổ chức trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào đối với đoàn viên mới.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIÊN

1. Đối tượng

- Tất cả các thanh niên đang học tập và sinh hoạt tại tất cả các lớp trong toàn trường có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện để được kết nạp đoàn viên mới

- Thanh niên Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi đang học tập và sinh hoạt tại chi đoàn thuộc Đoàn trường, được một đoàn viên cùng sinh hoạt ít nhất 3 tháng giới thiệu vào Đoàn và được Hội nghị Chi đoàn họp xét thông qua.

- Có đạo đức lối sống tốt, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể lớp, ra sức rèn luyện, có lý tưởng và có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tham gia học lớp Đối tượng Đoàn, làm bài kiểm và đạt kết quả theo yêu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức thực hiện

- Đ/c Đoàn Hồng Tuấn: Bí thư Đoàn trường - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường: Phó Bí thư Đoàn trường - Phó ban

- Đ/c Lương Thị Hoa: UV BCH Đoàn trường - Phó ban

- Đ/c Đoàn Thị Thoa: UV BCH đoàn trường - Ủy viên

- Đ/c Vũ Mỹ Linh: UVBTV đoàn trường - Ủy viên

- Đ/c Trần Thị Diệu Linh: UV BCH đoàn trường - Ủy viên

- Đ/c Nguyễn Việt Anh: UV BCH đoàn trường - Ủy viên

- Đ/c Trần Khoa Thuỳ Linh: UV BCH đoàn trường - Ủy viên

- Và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp các Chi đoàn được phân công là thành viên Ban Tổ chức.

2. Tiến độ thực hiện

Bước 1:

- Chi đoàn thông báo cho thanh niên, triển khai tuyên truyền về tổ chức đoàn cho các thanh niên.

- Chi đoàn tổng hợp danh sách thanh niên có nguyện vọng muốn vào Đoàn và gửi danh sách về cho Đoàn trường (theo mẫu).

- Tiến độ hoàn thành: 08h00’, Thứ 2, ngày 22/9/2014.

Bước 2:

- Tổ chức lớp Đối tượng Đoàn vào ½ ngày, từ 14h00’ thứ 5, ngày 02/10/2014 tại Hội trường.

Bước 3:

- Đoàn trường thông báo kết quả thanh niên hoàn thành lớp học.

- Tiến độ: Ngày 04/10/2014.

Bước 4:

- Chi đoàn hướng dẫn các bạn viết đơn xin vào Đoàn và viết lý lịch; đồng thời Chi đoàn họp xét kết nạp đoàn viên mới (theo mẫu).

- Chi đoàn tổng hợp toàn bộ hồ sơ xin gia nhập Đoàn của các thanh niên đạt kết quả hoàn thành: khai lý lịch, đơn xin vào Đoàn vào sổ Đoàn viên, giấy đảm bảo thanh niên của người đoàn viên (hoặc tổ chức) giới thiệu (theo mẫu), 01 ảnh màu 2x3 (có phù hiệu Thái Phiên) làm thẻ Đoàn Gửi về VP Đoàn trường kèm theo công văn đề nghị của chi Đoàn về việc chuẩn y kết nạp Đoàn viên mới (theo mẫu).

- Tiến độ: hạn cuối 10h45’ thứ 3, ngày 07/10/2014

Bước 4:

- Tổ chức kết nạp Đoàn viên mới – lớp đoàn viên Lý Tự Trọng chào mừng 100 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng.

- Thời gian: 07h00’ thứ 2 ngày 20/10/2014.

 

* Một số điều lưu ý:

- Tất cả các Biên bản, Danh sách phải thực hiện theo mẫu biểu thống nhất.

- BCH Đoàn trường thu của học viên lớp Đối tượng Đoàn chi phí để mua sổ đoàn viên, huy hiệu đoàn, sổ rèn luyện đoàn viên, làm thẻ đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy là 30.000 đồng/1 thanh niên.

- BCH Đoàn trường phân công 03 đồng chí UVBCH phụ trách công tác tổ chức phụ trách học viên (phụ trách tổng hợp danh sách đi học, chấm bài thu hoạch lớp học, tổng hợp danh sách đạt kết quả hoàn thành, hướng dẫn học viên làm thủ tục kết nạp, thực hiện công tác viết nghị quyết kết nạp và làm thẻ đoàn viên, tổ chức lễ kết nạp).

 

Nơi nhận:

- Quận Đoàn Ngô Quyền;

- Đảng ủy, BGH;

- BCH Đoàn trường;

- Các Chi đoàn;

- Lưu VPĐ.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

Đoàn Hồng Tuấn

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập