Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

QUẬN ĐOÀN NGÔ QUYỀN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

* * *

Số: 18-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Q. Ngô Quyền, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KÊT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

LỚP ĐOÀN VIÊN CHÀO MỪNG 84 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2015)

 

Nhằm tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên và truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến đông đảo học sinh; đồng thời nhằm nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

- Tạo cơ hội cho các bạn thanh niên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân và đóng góp cống hiến cho phong trào của lớp, của trường.

2. Yêu cầu

- Công tác phát triển đoàn viên phải được tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể học sinh về mục đích, ý nghĩa chính trị của đợt hoạt động. 

- Đảm bảo phát triển Đoàn cho những thanh niên ưu tú, có lý tưởng và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Các qui trình kết nạp đoàn viên mới phải đảm bảo đúng theo Điều lệ, qui định về công tác phát triển đoàn viên. Các cơ sở Đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới phải gắn với các sự kiện chính trị để góp phần tạo nên sự trang trọng của buổi lễ và tạo ý nghĩa đối với của người đoàn viên Đoàn TNCS HCM mới được kết nạp.

- Thanh niên tham gia lớp đối tượng Đoàn với thái độ nghiêm túc, tự giác, chủ động trong các hoạt động do BTC đưa ra.

3. Chỉ tiêu

- Phấn đấu kết nạp 100 đoàn viên - Lớp đoàn viên chào mừng kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2015)

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, KẾT NẠP

1. Về bồi dưỡng cảm tình Đoàn

- Mở các lớp học tập trung tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (cảm tình Đoàn) cho các đối tượng thanh niên.

2. Về tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới

- Lễ kết nạp đoàn viên mới phải được tổ chức trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào đối với đoàn viên mới.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIÊN

1. Đối tượng

- Tất cả các thanh niên đang học tập và sinh hoạt tại tất cả các lớp trong toàn trường có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện để được kết nạp đoàn viên mới

- Thanh niên Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi đang học tập và sinh hoạt tại chi đoàn thuộc Đoàn trường, được một đoàn viên cùng sinh hoạt ít nhất 3 tháng giới thiệu vào Đoàn và được Hội nghị Chi đoàn họp xét thông qua.

- Có đạo đức lối sống tốt, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể lớp, ra sức rèn luyện, có lý tưởng và có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tham gia học lớp Đối tượng Đoàn, làm bài kiểm và đạt kết quả theo yêu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức thực hiện

- Đ/c Đoàn Hồng Tuấn: Bí thư Đoàn trường - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường: Phó Bí thư Thường trực - Phó ban

- Đ/c Trần Khoa Thuỳ Linh: Phó Bí thư Đoàn trường - Phó ban

- Đ/c Lương Thị Hoa: UV BCH Đoàn trường - Phó ban

- Và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp Đoàn trường, UV BCH các Chi đoàn được phân công là thành viên Ban Tổ chức.

 

2. Tiến độ thực hiện

Bước 1:

- Chi đoàn thông báo cho thanh niên, triển khai tuyên truyền về tổ chức đoàn cho các thanh niên. Phân công BCH theo dõi thanh niên trong lớp.

- Chi đoàn tổng hợp danh sách thanh niên có nguyện vọng muốn vào Đoàn. Tổ chức họp, ghi biên bản và gửi biên bản thanh niên tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp đoàn về cho Đoàn trường (theo mẫu).

- Tiến độ hoàn thành: 08h00’, Thứ 2, ngày 09/02/2015.

Bước 2:

- Tổ chức lớp Đối tượng Đoàn vào ½ ngày, từ 14h00’ thứ 5, ngày 05/3/2015 tại Hội trường.

Bước 3:

- Đoàn trường thông báo kết quả thanh niên hoàn thành lớp học.

- Tiến độ: Ngày 06/3/2015.

Bước 4:

- 07h10’, thứ 7, ngày 07/3/2015: Chi đoàn nhận hồ sơ tại VP Đoàn (): Sổ Đoàn viên, Thẻ Đoàn viên; hướng dẫn các bạn viết đơn xin vào Đoàn và viết lý lịch, viết Thẻ Đoàn viên (có dán ảnh màu 2x3, áo sơ mi có phù hiệu Thái Phiên); Phát Giấy đảm bảo giới thiệu thanh niên vào Đoàn cho người giới thiệu (là BCH Chi đoàn).

- 07h10’, thứ 2, ngày 09/3/2014: Chi đoàn tổ chức họp xét kết nạp đoàn viên mới: từng Thanh niên đọc đơn xin vào Đoàn, người giới thiệu đọc Giấy đảm bảo giới thiệu thanh niên vào Đoàn của từng Thanh niên.

- Chi đoàn tổng hợp toàn bộ hồ sơ xin gia nhập Đoàn của các thanh niên đạt kết quả hoàn thành: khai lý lịch, đơn xin vào Đoàn vào sổ Đoàn viên, Giấy đảm bảo giới thiệu thanh niên vào Đoàn gửi về VP Đoàn trường kèm theo công văn đề nghị của chi Đoàn về việc chuẩn y kết nạp Đoàn viên mới (theo mẫu). Hạn cuối 08h00’, thứ 5, ngày 12/3/2015

Bước 4:

- Tổ chức kết nạp Đoàn viên mới – lớp đoàn viên chào mừng kỉ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2015).

- Thời gian: ngày 25/3/2015, tại sân trường (Hội trại thanh niên).

* Một số điều lưu ý:

- Tất cả các Biên bản, Danh sách phải thực hiện theo mẫu biểu thống nhất.

- BCH Đoàn trường thu của học viên lớp Đối tượng Đoàn chi phí để mua sổ đoàn viên, huy hiệu đoàn, sổ rèn luyện đoàn viên, làm thẻ đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy là 30.000 đồng/1 thanh niên.

- BCH Đoàn trường các đồng chí UVBCH phụ trách công tác tổ chức phụ trách học viên (phụ trách tổng hợp danh sách đi học, chấm bài thu hoạch lớp học, tổng hợp danh sách đạt kết quả hoàn thành, hướng dẫn học viên làm thủ tục kết nạp, thực hiện công tác viết nghị quyết kết nạp và làm thẻ đoàn viên, tổ chức lễ kết nạp).

 

Nơi nhận:

- Quận Đoàn Ngô Quyền;

- Đảng ủy, BGH;

- BCH Đoàn trường;

- Các Chi đoàn;

- Lưu VPĐ.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Đoàn Hồng Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐOÀN TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

CHI ĐOÀN ………

* * *

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thái Phiên, ngày 09 tháng 02  năm 2014

 

BIÊN BẢN HỌP

XÉT GIỚI THIỆU THANH NIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG

KẾT NẠP ĐOÀN

 

 

Hôm nay, vào hồi ……… giờ ……… phút, ngày …… tháng …… năm ……… tại phòng học số ……, Chi đoàn ………… tổ chức cuộc họp để xét giới thiệu các thanh niên đủ phẩm chất tham dự lớp bồi dưỡng về Đoàn chuẩn bị cho việc kết nạp Đoàn.

Thành phần  - GVCN lớp …………

- ………/……… Đoàn viên và thanh niên trong Chi đoàn

- Vắng : ………… Lý do: ………………………………………

Chi Đoàn đã biểu quyết nhất trí chọn cử các đồng chí sau tham dự lớp Bồi dưỡng:

1. ……………………………………

 

6. ……………………………………..

2. ……………………………………

 

7. ……………………………………..

3. ……………………………………

 

8. ……………………………………..

4. ……………………………………

 

9. ……………………………………..

5. ……………………………………

 

10. ……………………………………

 

Cuộc họp kết thúc hồi ……… giờ ………, ngày …… tháng …… năm ………

 

 

 

TM. BCH CHI ĐOÀN ……

Thư ký

 

 

 

……………………………

 

Bí thư Chi đoàn

 

 

 

……………………………

 

 

Xác nhận của GVCN

 

 

 

 

……………………………

 

 

ĐOÀN TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

CHI ĐOÀN ………

* * *

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thái Phiên, ngày 09 tháng 3 năm 2014

GIẤY BẢO ĐẢM GIỚI THIỆU THANH NIÊN VÀO ĐOÀN

 

       Kính gửi:  Ban Chấp hành Chi đoàn …………………….

       Tôi là: ………………….…………………. hiện đang sinh hoạt tại chi đoàn …..

       Vào Đoàn ngày: ………………….………………….

       Được sự phân công của chi đoàn, sau một thời gian cùng sinh họat, học tập, tìm hiểu và giúp đỡ, tôi nhận thấy anh (chị) …………………………………………… đã thể hiện những ưu, khuyết điểm sau:

       - Ưu điểm:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

       - Khuyết điểm:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

       Đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn, tôi nhận thấy anh (chị) …………………………….………. xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy tôi đề nghị chi đoàn xem xét kết nạp anh (chị) ………………………………….…. vào Đoàn.

          Tôi xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước tổ chức Đoàn về những lời giới thiệu của mình và xin hứa sau khi anh (chị) …………………………….………. được vào Đoàn, tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ để anh (chị) …………………………….………. xứng đáng là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

                                                                                      Người giới thiệu

                                                                               (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

Lưu ý: Mỗi phiếu chỉ sử dụng cho 1 thanh niên

ĐOÀN TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

CHI ĐOÀN ………

* * *

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thái Phiên, ngày 09 tháng 3  năm 2015

 

BIÊN BẢN

HỌP XÉT KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

 

Thời gian: ......................................................

Địa điểm: .......................................................

Hiện diện: ................. đoàn viên/tổng số ……… đoàn viên của chi đoàn

Chủ trì: Đ/c ......................................... chức vụ: …………………..

Thư ký: Đ/c………………………….

Chi đoàn tiến hành họp xét kết nạp anh (chị) (danh sách kèm theo)

1. ……………………………………

 

6. ……………………………………..

2. ……………………………………

 

7. ……………………………………..

3. ……………………………………

 

8. ……………………………………..

4. ……………………………………

 

9. ……………………………………..

5. ……………………………………

 

10. ……………………………………

Đồng chí ………………………………. Bí thư Chi đoàn ……… đọc lời giới thiệu và bảo đảm. Chi đoàn thảo luận và nhận thấy các anh (chị) thanh niên: 

+ Có tư tưởng vững vàng, lối sống trong sạch lành mạnh.

+ Có ý thức vươn lên trong học.

+ Nhiệt tình trong các phong trào của Đoàn – Hội.

+ Có tinh thần giúp đỡ bạn bè.

+ Có sự phấn đấu để ra nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Đề nghị xem xét kết nạp.

Sau khi thảo luận, chi đoàn đã tiến hành biểu quyết với ……… ý kiến (tỷ lệ ………) đồng ý kết nạp anh (chị) (danh sách) vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

CHỦ TOẠ

 

 

 

 

……………………………

 

THƯ KÝ

 

 

 

 

……………………………

 

ĐOÀN TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

CHI ĐOÀN ………

* * *

“V/v đề nghị kết nạp Đoàn viên”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thái Phiên, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

            Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Thái Phiên

 

       Căn cứ lời giới thiệu của đồng chí …………………………………………; xét đơn xin vào Đoàn của anh (chị)

1. ……………………………………

 

6. ……………………………………..

2. ……………………………………

 

7. ……………………………………..

3. ……………………………………

 

8. ……………………………………..

4. ……………………………………

 

9. ……………………………………..

5. ……………………………………

 

10. ……………………………………

       Hội nghị Chi đoàn ……… họp ngày …. tháng …. năm .…… có mặt ……… đoàn viên trên tổng số …….. đoàn viên chi đoàn, đã có …….. đồng chí biểu quyết đồng ý kết nạp các anh (chị) vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

       Chi đoàn ………… sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để các anh (chị) làm tròn trách nhiệm Đoàn viên và trở thành Đoàn viên xuất sắc. Đề nghị BCH Đoàn trường THPT Thái Phiên xem xét ra quyết định chuẩn y kết nạp và trao thẻ Đoàn cho các anh (chị).

 

 

 

TM. BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

………………………………..

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập