Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TR­ƯỜNG THPT THÁI  PHIÊN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                                      Hải Phòng, ngày 25  tháng 08 năm 2011

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011 -2012

 

  - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Sở GD&ĐT và của Bộ GD&ĐT;

 - Căn cứ vào kế hoạch năm học của trường;

 - Căn cứ vào tỡnh hỡnh thực tế của trường THPT Thái Phiên.

  Ban Giám hiệu xõy dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2011 – 2012 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TèNH HèNH:

      1/ Thuận lợi:

          - Được sự quan tâm của Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phũng

          - Được sự lónh đạo, chỉ đạo trực tiếp và sâu sắc của Đảng bộ nhà trường nhằm giúp cho cán bộ quản lý của nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyên môn, được xem là nhiệm vụ trọng tâm.

          - Đội ngũ cán bộ-giáo viên và nhân viên đa số có năng lực chuyên môn vững vàng và có nhiều tâm huyết, nhiệt tỡnh trong cụng tỏc

         -  Học sinh được tuyển chọn vào trường cú chất lượng  cao                       

          - Hoạt động của các tổ chuyên môn đi vào nền nếp và cú hiệu quả

          - Sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa Ban Giỏm hiệu nhà trường với: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí minh và Ban đại diện cha mẹ học sinh và cú nhiều hoạt động hỗ trợ cho công tác chuyờn mụn.

       2/ Khó khăn:

          - Đội ngũ giỏo viờn cú nhiều kinh nghiệm, chuyờn mụn vững vàng đó dần về hưu. Giỏo viờn trẻ ngày càng nhiều, một số chưa quen với qui chế chuyên môn, chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy, chưa được phụ huynh và học sinh tớn nhiệm,.

          - Trỡnh độ tay nghề của  giỏo  viờn chưa đồng đều. Cũn một số giỏo viờn chưa cú ý thức tự học, tự bồi dưỡng về chuyờn mụn nghiệp vụ và cũn hạn chế việc cập nhật cụng nghệ thụng tin nờn chưa đổi mới về phương phỏp dạy học vỡ vậy chất lượng dạy - học chưa đáp ứng với yờu cầu của phụ huynh học sinh

         - Tuy cơ sở vật chất khá tốt so với các trường trong thành phố, nhưng vẫn chưa đáp ứng  được yêu cầu, sân chơi bói tập cũn chật và chưa được xõy dựng nờn hạn chế tập luyờn TDTT.           

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  1. Tiếp tục thực hiện cuộc vân động  “hai khụng” với bốn nội dung của Bộ trưởng

BGD&ĐT, thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010

  1. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập,

rốn luyện của HS. Sử dụng triệt để thiết bị dạy học và việc ứng dụng cụng nghệ thụng tin trong giảng dạy nhằm  nâng cao chất lượng dạy và học, đây là nhiệm vụ trọng tâm.

3.  Chỳ ý cụng tỏc bồi dưỡng nâng cao đội ngũ nhà giáo với  phương châm “ Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức và tự học ”. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng HS giỏi, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi Đại học và Cao đẳng 

4. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn  các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm, trong thi cử và thi đua. Phải bảo đảm chất lượng giáo dục, chống chạy theo thành tích, hạ thấp chất lượng , làm phát sinh tiêu cực.

5. Phân cấp mạnh hơn cho các tổ trưởng chuyên môn.

C. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

  • Xếp loại văn hoá:  Giỏi: 20% - Đạo đức Tốt: 85%

                                    Khá: 70% - Đạo đức Khá: 10%

                                    TB:   9%   - Đạo đức TB: 5%

                                    Yếu:  0%  - Yếu: 0%

                                    Kém: 0

  • Học sinh giỏi Thành phố: 35 giải
  • Học sinh đỗ tốt nghiệp: 100%
  • Học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng: 80% trong đó có học sinh thủ khoa
  • Thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: 10 GV đạt loại giỏi  trong đó có thủ khoa
  • 100% GV ứng dụng CNTT  và sử dụng thiết bị dạy học. 80% GV có tham gia

 thi phong trào đồ dùng dạy học tự làm cấp trường.

D. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

1. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên

- Giáo viên tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Sở tổ chức

- Giáo viên thực hiện nhiệm vụ tuần tự bồi dưỡng chuyên môn tại trường (kế hoạch riêng)

- Mỗi giáo viên có kế hoạch học và tự học để nâng cao trình độ chuyên, tạo điều kiện và động viên giáo viên trẻ đi học Thạc sĩ 

- Nghiên cứu sách giáo khoa, sách tham khảo, sách hướng dẫn, bỏm sỏt chuẩn kiến thức, kỹ năng đó quy định trong chương trỡnh đó là cơ sở pháp lý để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo án lên lớp

- Nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm, chuyên đề để phục vụ giảng dạy và học tập

- Các tổ dự giờ thăm lớp thường xuyên và có rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dự

- Thư viện trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách hướng dẫn và tài liệu tham khảo. Yêu cầu mỗi giáo viên  phải tích cực thường xuyên vào thư viện nghiên cứu tài liệu và truy cập internet phục vụ công tác giảng dạy.

- Bồi dưỡng việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy cho giáo viên, soạn giáo án e-leang

- Tăng cường trang thiết bị cho các phòng thực hành bộ môn, sửa chữa lắp đăt lại các phòng tin nhằm nâng cao chất lượng cho các môn thực hành và việc dạy tin học trong nhà trường 

2. Thi giáo viên dạy giỏi:

- Mỗi giáo viên trong một học kỳ phải lên lớp tiết dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học và tiết dạy khó có đánh giá xếp loại ghi sổ thanh tra. Mỗi giờ dạy phải có ít nhất ba người dự giờ, đánh giá điểm theo trung bình cộng điểm của ba người làm kết quả. Mỗi giáo viên giỏi phải thể hiện sự đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực sáng tạo chủ động học tập của học sinh, coi trọng thực hành. Giáo dục và bồi dưỡng khả năng tự học của học sinh

- Tổ chuyên môn lập danh sách giáo viên đăng ký giáo viên dạy giỏi. mỗi bộ môn có ít nhất 1 giáo viên ( Toán 2 GV; Văn 2 GV ) tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp truờng, lựa chọn GV tham gia thi cấp cụm, cấp thành phố

3. Bồi dưỡng học sinh giỏi:

- Làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng học sinh giỏi, động viên học sinh, phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo tạo điều kiện để học sinh yên tâm tham gia trong các kỳ tập huấn học sinh giỏi

- Chọn  đội tuyển học sinh giỏi khách quan, công bằng, chính xác, hiệu quả 

- Thành phần đội tuyển thi thành phố:

+ Các em học sinh đạt từ giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường năm học trước

+ Giáo viên tập huấn và cho học sinh làm 1 số bài kiểm tra, sau đó đội tuyển lấy 5 em từ điểm cao xuống điểm thấp

- Các tổ gửi báo cáo lịch  bồi dưỡng, danh sách đội tuyển học sinh giỏi ngay đầu năm học cho Ban giám hiệu theo dõi việc thực hiện

- Tổ chức  thi học sinh giỏi  cấp trường cho 2 khối 10; 11 vào tháng 3/2012: Giáo viên bộ môn có trách nhiệm phát hiện và tự bồi dưỡng học sinh tham gia thi trước khi nhà trường tổ chức thi:

+ Quy định: Nếu là môn chính ban thì điểm TBM phải đạt từ 8,0 trở lên; Môn không chính ban đạt từ 7,5 trở lênXLĐĐ tốt, XLVH khá trở lên

+ Số lượng:  Giáo viên bộ môn lập danh sách theo số luợng = số lớp x 3 ( không căn cứ mỗi lớp 3 HS )

4. Bồi dưỡng học sinh yếu kém:

- Mối giáo viên phải tập hợp số học sinh yếu kém ở các lớp dạy, lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém, mỗi tháng phải có kiểm tra đánh giá các học sinh đó

- Giáo viên chủ nhiệm phân công học sinh giỏi trong lớp kèm học sinh yếu kém

- Hình thành lớp A0 ( đầu HK II ) gồm các HS yếu kém có khả năng trượt tốt nghiệp , khả năng điểm thi đại học dưới sàn do Ban Giám hiệu kết hợp với tổ chuyên môn bố trí lịch học và giám sát việc thực hiện  

5. Tổ chức ôn thi tốt nghiệp phổ thông cho học sinh khối 12

- Các môn không thi tốt nghiệp hoàn thành điểm và kết thúc sớm chương trình vào cuối tháng 3, dành thời gian còn lại cho các môn thi TN phổ thông

- Tăng tiết trong giờ chính khoá cho các môn thi tốt nghiệp từ tuần 2 tháng 4

- Các nhóm dạy các môn thi TN lên kế hoạch ôn tập và mỗi giáo viên có kế hoạch ôn tập riêng. Giáo viên tổ chức học sinh làm đề cương ôn tập để thi, giáo viên kiểm tra đánh giá đề cương của học sinh.

6. Tổ chức ôn thi và thi thử đại học cho học sinh:

- Tổ chức ôn thi đại học: trước tháng 4 các lớp nộp danh sách HS đăng ký ôn thi đại học và từ 1/4-> 25/6: tổ chức ôn thi ĐH vào các buổi chiều

- Tổ chức thi thử đại học 3 lần: Đổi mới công tác ra đề, coi thi, chấm thi và xử lý kết quả thi

+ Thời gian:  Tháng 3 , tháng 5 và tháng 6

+ Ra đề: GH trực tiếp phân công người ra đề, trước khi ra đề tổ chuyên môn có 1 buổi thảo luận mỗi Đ/c phải cho ý kiến về dự kiến đề thi sau đó người ra đề tổng hợp các ý kiến cân nhắc và lựa chọn để đề ra sát với thực tế hơn

+ Chấm thi: Tổ chức học biểu điểm và chấm chung, sau khi nộp bài mỗi giáo viên chấm phải nộp báo cáo ( có mẫu kèm theo ) 

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy

- Phân công phân nhiệm lại chức năng và nhiệm vụ của tổ CNTT

- Tổ chức các tổ thi UDCNTT  trong giảng dạy và quản lý: Tổ trưởng chuyên môn và GVCN báo cáo hàng tháng gủi theo thư điện tử, 

- Mỗi tổ phải có hệ thống tư liệu điện tử dùng chung; xây dựng giáo án eleang

- Ứng dụng các phần mềm công nghệ cao vào các tiết thực hành, các thí nghiệm “ ảo” có hiệu quả

- Mỗi tháng có tổng hợp kiểm tra đánh giá việc ứng dụng CNTT trong giờ dạy

- 100% giáo viên biết sử dụng hộp thư điện tử,  tham gia bồi dưỡng CNTT và tự học vi tính  để nâng cao việc ƯDCNTT trong giảng dạy

- Tăng cường tiết dạy và kiểm tra đánh giá trên mạng Haiclas

- Chuẩn bị tư liệu về UDCN thông tin để tham gia ngày hội CNTT của ngành vào 10/1/2012

8. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả  giảng dạy ngoại ngữ và hoạt động của góc ngoại ngữ

- Hoàn thiện đưa vào hoạt động góc ngoại ngữ

- Tiến hành việc dạy ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài.

- Chỳ trọng tổ chức cỏc hoạt động như: Hội thi núi cỏc mụn ngoại ngữ; khuyến khớch học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp; … nhằm tăng cường cỏc kỹ năng, nhất là kỹ năng nghe – núi của học sinh. 

9. Phối hợp với chi đoàn giáo viên, đoàn thanh niên

- Tổ chức các tuần học tốt, các tiết học cho các lớp: có kiểm tra đánh giá cuối tháng, cuối đợt

- Tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp học tập, biểu dương giáo viên chủ nhiệm và các tập thể có phong trào học tập tốt

- Tổ chức tuyên truyền học tập quy chế thi, thực hiện các kỳ thi nghiêm túc, phòng thi kiểu mẫu. 

- Phối hợp với Công ty viễn thông xây dựng sổ liên lạc điện tử.

10. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học sinh

- Tổ chức 3 hoạt động ngoại khoá: Tháng 10 ; 12 ; 3, các tổ kết hợp để các buổi ngoại khoá diễn ra đạt kết quả tốt.

11. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn đến từng cán bộ quản lý, giỏo viờn trung học và học sinh.

2.1.1. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường, phũng, sở; tổ chức dự giờ, hội thi giỏo viờn giỏi cỏc cấp. Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy...

2.1.2. Tổ chức dạy học phõn hoỏ theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trỡnh giỏo dục phổ thụng cấp THCS, THPT. Giỏo viờn cần căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trỡnh và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trờn lớp, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; khắc phục lối dạy học thuần tuý đọc - chép; chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cỏ nhõn và theo nhúm hợp lý; rốn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, phỏt huy tớnh tớch cực, hứng thỳ trong học tập của học sinh và vai trũ chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trỡnh dạy học; xõy dựng hệ thống cõu hỏi hợp lý, phự hợp với cỏc đối tượng, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đó học, trỏnh ghi nhớ mỏy múc, khụng nắm vững bản chất.

2.1.3. Chú trọng việc dạy học thực hành trong giờ chính khoá; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế phự hợp với nội dung bài học. Tớch cực ứng dụng cụng nghệ thụng tin trong dạy học.

Tăng cường tổ chức cỏc hoạt động như: Hội thi thớ nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giỏo viờn, Ngày hội cụng nghệ thụng tin, ngày hội sử dụng ngoại ngữ…  nhằm khuyến khớch giỏo viờn và học sinh tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhỡn, phũng học bộ mụn.

2.1.4. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hỡnh thức dạy học, hỡnh thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xó hội của học sinh.

2.2. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT do Bộ GDĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

- Trong quỏ trỡnh kiểm tra đỏnh giỏ kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cỏch hợp lý hỡnh thức tự luận với hỡnh thức trắc nghiệm khỏch quan; dựa trờn chuẩn kiến thức, kỹ năng; hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mỡnh.

- Thực hiện đánh giá bằng nhận xét (không đánh giá bằng cho điểm) đối với cỏc Thể dục.

Đối với mụn Giỏo dục cụng dõn, cần kết hợp giữa đỏnh giỏ bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dừi sự tiến bộ về thỏi độ, hành vi trong việc rốn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đũi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đó được học, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

II. THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH TRONG CHUYÊN MÔN

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục

Bộ GDĐT sẽ ban hành văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng tinh giảm, thực hiện từ năm học 2011-2012, văn bản hướng dẫn được phổ biến đến giáo viên. Cỏc Sở GDĐT chủ động chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học, chương trỡnh chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, phự hợp với điều kiện của địa phương, trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần, phù hợp với điều kiện của từng trường trên cơ sở đảm bảo thời gian kết thỳc học kỡ I, kết thỳc năm học thống nhất cả nước, cú đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỡ, phự hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân, tổ, nhóm theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ, Sở, Trường

- Thực hiện đúng, đầy đủ chương trình giảng dạy ghi trong phân phối chương trình, thời khóa biểu.

- Đặc biệt coi trọng những tiết thực hành, tổng kết, ôn tập, kiểm tra, trả bài theo đúng quy định của từng chương.

2. Hồ sơ chuyên môn cá nhân: Đầu năm học tổ trưởng chuyên môn cho kiểm tra chéo trong tổ và có ký duyệt, Phó Hiệu trưởng phụ trách kiểm tra đánh giá ký xác nhận. Trong năm học sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hay kiểm tra theo chuyên đề theo lịch của BGH. Khi có thông báo phải nộp hồ sơ đúng thời gian, nơi quy định

a) Giáo án:

- Các tiết dạy phải có giáo án: giáo án mới 100%, hình thức được thống nhất trong tổ nhóm theo tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Giáo án phải được soạn trước từ 1 đến 2 tuần

- Giáo án dạy tự chọn (nếu có dạy). Dạy học chủ đề tự chọn bám sát để ụn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, khụng bổ sung kiến thức nõng cao.

- Giáo án hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ lên lớp

b) Kế hoạch giảng dạy, kế hoạch thực hành thí nghiệm (nếu có), sử dụng đồ dùng dạy học: được thông qua tổ nhóm chuyên môn và nhà trường kiểm tra đánh giá

c) Sổ báo giảng:

- Giáo viên ghi sổ báo giảng hàng tuần vào thứ bảy, ghi trước 1 tuần, để đúng nơi quy định

- Tổ trưởng hoặc nhóm trưởng phải kiểm tra thông tin ghi trong sổ báo giảng và ký xác nhận vào cuối tháng, sau đó phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn kiểm tra và đánh giá

- Giáo vụ kiểm tra 1 tháng 1 lần vào ngày 1,2 hàng tháng có thông báo gửi BGH và tổ trưởng chuyên môn.

d) Sổ điểm cá nhân:

- Dùng sổ nhà trường phát có ký duyệt của Hiệu trưởng

- Sau 1 năm học giáo viên nộp sổ điểm về văn phòng.

e) Sổ chủ nhiệm: ( nếu làm công tác chủ nhiệm )

- Nhà trường phát sổ chủ nhiệm

- Giáo viên ghi đầy đủ các thông tin trong sổ, Giám hiệu phụ trách sẽ kiểm tra theo định kỳ

g) Sổ lưu trữ đề kiểm tra: Giáo viên lưu trũ đề và đáp án các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, vv…; lưu trữ mỗi loại 3 bài kiểm tra

h) Sổ dự giờ:

+ Dự giờ đủ, đúng quy định: GV lâu năm dự tối thiểu 15t/1HK; GV đang tập sự và hợp đồng dự tối thiểu 34t/1HK ; GV mới về trường, GV hết tập sự, GV dạy dưới 13t/1tuần dự tối thiểu 24t/HK

+ Ghi nhận xét, xếp loại đầy đủ, có tổng hợp hàng tháng trang cuối

i) Sổ tự học, tự bồi dưỡng: có ghi chép theo chuyên đề, tích lũy tư liệu chính xác, khoa học, logic phục vụ giảng dạy. Có tính chất thường xuyên tự giác

k) Sổ ghi chép hội họp:

3. Kiểm tra và chấm bài theo quy định

*  Đủ số bài kiểm tra theo quy định

- Trước lúc kiểm tra, giáo viên hướng dẫn ôn tập ở trên lớp hay ở nhà

- Số bài kiểm tra phải theo đúng phân phối chương trình, quy định của tổ, nhóm.

* Đề kiểm tra - đáp án

- Đề kiểm tra phù hợp với nội dung chương trình:

       + Nằm trong chương trình quy định

       + Phù hợp nội dung đã giảng dạy trên lớp

- Đề kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu sau:

       + Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

       + Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

       + Phân loại được trình độ học sinh ở các mức: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu.

       + Phù hợp với trình độ nhận thức, tâm sinh lý học sinh và thời gian quy định cho từng môn học.

       + Thang điểm 10

- Đề kiểm tra TNKQ: ngoài việc đảm bảo yêu cầu trên, để có thể thực hiện việc đảo nhiều mã đề bằng phần mềm ( 4 mã )

- Đề kiểm tra chung do tổ chuyên môn phân công (người ra đề phải chéo khối) và nộp trước thời hạn kiểm tra 5 ngày

- Cách thức và hình thức đề kiểm tra

+ Các bài kiểm tra 15’ hoặc 45’ không kiểm tra chung giáo viên tự ra đề và chấm theo quy định

+ Tiến hành kiểm tra chung:

 . Bài khảo sát (bài giữa kỳ): 6 môn ( Toán, lý, hoá, sinh, văn, anh)   cả 3 khối

 . Kiểm tra học kỳ I:  8 môn ( Toán, lý, hoá, sinh, văn, anh, sử, địa )

 . Kiểm tra giữa kỳ II: 8 môn ( Toán, lý, hoá, sinh, văn, anh, sử , địa) 

 . Kiểm tra học kỳ II: 8 môn (Toán, lý, hoá, sinh, văn, anh, sử , địa)

* Chấm bài, chữa lỗi cho học sinh

- Khi chấm bài, giáo viên gạch dưới những lỗi của học sinh, nhận xét rõ ràng để học sinh biết lỗi và có thể tự sửa chữa những lỗi dễ thấy. Bài kiểm tra 1 tiết trở lên kèm theo lời nhận xét cụ thể, nêu rõ ưu, khuyết điểm và phương hướng tiến lên của học sinh.

- Bài kiểm tra 15 phút phải được trả học sinh chậm nhất trong vòng 1 tuần, 10 ngày đối với bài kiểm tra 45 phút trở lên.

* Thực hiện quy định vào điểm sổ chính, máy vi tính, học bạ đúng thời hạn, đúng quy chế. Không tự động chữa điểm, nâng điểm  tùy tiện

* Thực hiện coi thi, kiểm tra đúng quy chế.

4. Hồ sơ tổ nhóm chuyên môn: Có đủ hồ

- Phân công chuyên môn của tổ, nhóm

- Kế hoạch giảng dạy của tổ, nhóm

- Kế hoạch hoạt động chung của tổ từng tháng, cả năm

- Sổ biên bản họp tổ, sổ sinh hoạt nhóm chuyên môn

- Các phiếu đánh giá ưu điểm khuyết điểm của giờ dạy

- Sổ thanh tra của từng giáo viên:

- Sổ theo dõi các hoạt động của tổ: Dự giờ, hội họp, dạy thay, ngày công, chuyên đề, thi đua.

5. Quản lý giờ dạy, nền nếp

- Chấp hành sự phân công của tổ, trường, đoàn thể.

- Đảm bảo hội họp, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo kế hoạch của tổ, trường, cụm và theo Điều lệ trường THPT

  + Họp tổ chuyờn mụn: mỗi tuần 2 tiết quy định trên TKB, trong đó có 2 tuần dành dự giờ và rút kinh nghiệm, 2 tuần cũn lại họp với nội dung họp chuyên môn định kỳ chủ yếu bàn về nội dung, chương trỡnh, giảng dạy cỏc bài khú, cỏc tiết thực hành…rỳt kinh nghiệm về chuyờn mụn, tỡm giải phỏp nõng mặt bằng chung về chuyờn mụn của tổ,…

   + Họp tổ chuyên môn đột xuất: khi có vấn đề về chuyên môn.

 - Báo cáo: + Đột xuất: theo yêu cầu chuyên môn của trường, của ngành.

                  + Định kỳ: Mỗi tháng một lần vào đầu tháng. Nội dung báo cáo: hoạt động tháng trước và phương hướng tháng sau về bồi dưỡng giáo viên, học sinh, thực hiện chương trỡnh, số tiết dạy và dự, kiểm tra, điểm số, giải quyết các trường hợp vi phạm nhỏ của giáo viên về qui chế chuyên môn,…kiến nghị đề xuất đối với trường.

- Thầy cô giáo ra vào lớp đúng giờ theo hiệu lệnh của trường

- Hành vi ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên thực hiện theo điều 34, điều lệ trường Phổ thông

- Các hành vi giáo viên không được làm, thực hiện theo điều 35 - điều lệ trường phổ thông.

- Không ra sớm, vào muộn, tự động đổi giờ, nhờ dạy thay tùy tiện. Mọi trường hợp nghỉ, đổi giờ phải báo cáo bằng văn bản cho Hiệu trưởng và thông báo cho tổ chuyên môn biết mới coi là có lý do

6. Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học trong tiết học

- Nắm vững các thiết bị dạy học nhà trường hiện có

- Các tiết học có thí nghiệm nhất thiết phải làm thí nghiệm

- Sử dụng tối đa,  có hiệu quả các đồ dùng dạy học

- Phụ tá phòng thí nghiệm phải đảm bảo các thí nghiệm cho giáo viên đầy đủ, giáo viên đăng ký trước 1 tuần với phụ tá phòng thí nghiệm. Mượn, trả đúng yêu cầu của phòng thí nghiệm, luôn có ý thức bảo quản.

Tăng cường tổ chức cỏc hoạt động như: Hội thi thớ nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giỏo viờn, Ngày hội cụng nghệ thụng tin, ngày hội sử dụng ngoại ngữ…  nhằm khuyến khớch giỏo viờn và học sinh tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhỡn, phũng học bộ mụn.

7. Đánh giá xếp loại chuyên môn của giáo viên trong sổ thanh tra

* Thực hiện kiểm tra:

- Kiểm tra đột xuất: tổ trưởng kiểm tra ít nhất 20% giáo viên của tổ, lónh đạo kiểm tra ít nhất 30 %/trường. Gồm dự giờ đột xuất, kiểm tra toàn diện.

- Tổ trưởng kiểm tra chuyên đề đối với tất cả giáo viên ít nhất 1 lần/tháng, đảm bảo trong năm học 100% giáo viên được thanh tra toàn diện.

* Ghi sổ thanh tra

- Tiết dạy: Lấy theo kết quả tiết thao giảng có xếp loại của tổ, nhóm hoặc các đợt thanh tra của trường, sở ( 3 người dự trở lên)

- Mỗi HK đánh giá 1 tiết dạy ;  Các thông tin trong sổ phải được ghi rõ ràng, cẩn thận và đầy đủ

- Các mục khác: Lấy kết quả xếp loại kiểm tra các đợt

- Tổ trưởng, nhóm trưởng là người đánh giá, xếp loại

- Ban Giám hiệu phối hợp với tổ xác nhận kết quả của tổ chuyên môn 

8. Thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm

- Không vi phạm các quy định dạy thêm, học thêm.

9. Lấy ý kiến đóng góp của học sinh

- Hàng năm lấy ý kiến 2 lần

- Ý kiến đóng góp của học sinh để tham khảo trong việc điều chỉnh công tác giảng dạy và công tác giáo dục, thực hiện giảm tiết đứng lớp hoặc chuyển công tác khác đối với giáo viên không đáp ứng được yêu cầu của học sinh và nhà trường

10. Thi đua, khen thưởng

Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ

 

                                                                                       TM. BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

                                                                              HT. PHẠM THỊ THU HÀ

 

 

 

 

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập