Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Số:     /KH-HĐGDNGLL

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2011

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẬP THỂ

Năm học 2011-2012

 

 

Căn cứ Điều lệ trường THPT; căn cứ các văn bản chỉ đạo các cấp; Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 và hướng dẫn hoạt động GDNGLL, hoạt động GDTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng;

Căn cứ vào kết quả năm học 2010-2011 và tình hình thực tiễn của trường trong năm học 2011-2012;

Trường THPT Thái Phiên xây dựng kế hoạch hoạt động GDNGLL và hoạt động GDTT năm học 2011-2012 với những nội dung, yêu cầu cơ bản sau:

 

PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

            Hoạt động HDNGLL là một bộ phận của quá trình giáo dục ở nhà trường Trung học phổ thông. Đó là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp. HĐGDNGLL là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. HĐGDNGLL ở trường THPT nhằm giúp học sinh:

1. Nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại; bổ sung, củng cố, mở rộng kiến thức được học trên lớp; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

2. Củng cố vững chắc các kĩ năng cơ bản được rèn luyện từ lớp, trên cơ sở đó tiếp tục hình thành và phát triển các năng lực chủ yếu như: năng lực tự hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động chính trị - xã hội, năng lực tổ chức quản lý, năng lực hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

3. Có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết phân biệt, đánh giá để tự điều chỉnh và hoàn thiện bản thân mình và người khác, hướng tới mục tiêu: chân, thiện, mĩ.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HĐGDNGLL

1. Lý tưởng sống của thanh niên trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tình bạn, tình yêu và gia đình.

3. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Truyền thống dân tộc và truyền thống cách mạng; bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.

5. Thanh niên với vấn đề lập thân, lập nghiệp.

6. Những vấn đề có tính toàn cầu như: bảo vệ môi trường; hạn chế sự bùng nổ dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; phòng ngừa và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các bệnh hiểm nghèo; an toàn giao thông;…

Ngoài ra còn một số hoạt động giáo dục chung trong các khối lớp:

- HĐGD bảo vệ sức khỏe và phòng, chống HIV/AIDS.

- HĐGD về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

- HĐGD chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- HĐGD bảo vệ môi trường.

- HĐGD trật tự, an toàn giao thông.

- HĐGD phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương và đất nước.

- Hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban tổ chức hoạt động GDNGLL:

Trưởng ban: Thầy giáo Hoàng Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng.

            Phó Trưởng ban:

            - Thầy giáo Trần Tiến Chinh – Bí thư Đoàn trường;

            Ủy viên:

            - Ông Nguyễn Quang Tuấn – Trưởng ban Đại diện CMHS trường;

            - Thầy giáo Lê Thanh Tĩnh – Giáo viên, khối trưởng khối 11;

            - Cô giáo Lê Kim Minh – Giáo viên, khối trưởng khối 12;

- Cô giáo Nguyễn Thị Minh Phương – Giáo viên, khối trưởng khối 10;

            - Cô giáo Lương Thị Hoa – Giáo viên Thể dục;

            - Thầy giáo Đoàn Hồng Tuấn – Giáo viên Công nghệ;

            - Thầy giáo Đỗ Văn Dương – Giáo viên Thể dục;

- Cô giáo Phan Thị Trà Mai – Giáo viên Tin học;

- Các thầy (cô) giáo viên chủ nhiệm.

2. Nhiệm vụ Ban tổ chức:

Triển khai kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động GDNGLL và hoạt động GDTT của trường. Phân công, phân nhiệm, định ra chế độ sinh hoạt để việc chỉ đạo kịp thời, cụ thể như sau:

- Trưởng ban Hoàng Anh Tuấn: Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động GDNGLL và hoạt động GDTT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức. Hàng tháng xây dựng chương trình, đánh giá việc thực hiện các hoạt động và báo cáo với Hiệu trưởng.

- Phó ban Trần Tiến Chinh: Tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động GDNGLL và hoạt động GDTT hàng tháng, phụ trách tập luyện, duyệt kịch bản, nội dung các chương trình. Tổng hợp kết quả hoạt động GDNGLL và hoạt động GDTT.

- Ủy viên Lê Thanh Tĩnh: Phụ trách theo dõi nề nếp, chuẩn bị cơ sở vật chất, lao động vệ sinh, quang cảnh, kê dọn sân khấu, bàn ghế phục vụ các hoạt động.

- Ủy viên là Khối trưởng chủ nhiệm: Thống nhất nội dung hoạt động GDNGLL của khối mình phụ trách.

- Ủy viên Lương Thị Hoa và Phan Trà Mai: Phụ trách khâu phát thưởng, trang trí khu vực lễ đài và chỗ ngồi GV, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ nhóm các lớp thực hiện HĐGDNGLL trước toàn trường.

- Ủy viên Đoàn Hồng Tuấn: Phụ trách âm thanh, loa đài, băng zôn (nếu có).

- Ủy viên Đỗ Văn Dương: Phụ trách khâu ổn định tổ chức, tập trung học sinh, hàng ngũ, biển lớp,...

3. Thời gian tổ chức HĐGDNGLL:

- Mỗi tháng có 1 tiết hoạt động GDTT được thực hiện tại sân trường vào thứ hai tuần đầu tiên của tháng.

- Mỗi tháng có 2 tiết hoạt động GDNGLL được thực hiện trên lớp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí giáo viên chủ nhiệm; 1 hoặc 2 tiết được thực hiện trước toàn trường theo chủ đề của từng tháng.

4. Quy định nề nếp làm việc:

- Ban tổ chức họp triển khai vào thứ hai đầu tuần trước tuần tổ chức thực hiện dưới cờ.

- Tổ chức chạy chương trình vào chiều thứ 7 của tuần trước tuần thực hiện dưới sân trường, sau đó họp rút kinh nghiệm.

5. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí cho hoạt động GDNGLL và hoạt động GDTT được lấy một phần từ nguồn quỹ giáo dục của nhà trường và một phần từ nguồn quỹ của lớp tham gia do GVCN vận động sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và quỹ Ban đại diện CMHS trường.

 

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

            1. Mục tiêu đánh giá:

            - Đánh giá nhận thức của học sinh về các vấn đề trong chương trình, về các năng lực mà học sinh cần rèn luyện.

            - Động viên, khích lệ tinh thần tham gia các hoạt động tập thể, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của học sinh.

            2. Nội dung đánh giá:

            - Đánh giá cá nhân (do GVCN đánh giá học sinh):

            + Đánh giá về mức độ nhận thức các vấn đề mà nội dung hoạt động cần chuyển tải.

            + Đánh giá về ý thức trách nhiệm tham gia các hoạt động tập thể.

            + Đánh giá hiệu quả đóng góp của bản thân vào việc tổ chức thực hiện các hoạt động,…

            - Đánh giá tập thể lớp (do Ban tổ chức hoạt động GDNGLL đánh giá): 100 điểm/ 1 tháng.

            + Số lượng học sinh tham gia hoạt động: 20 điểm

            + Hình thức hoạt động hấp dẫn: 20 điểm.

            + Nội dung hoạt động phong phú, sâu sắc, đúng chủ đề: 30 điểm.

            + Có đầu tư trang phục: 10 điểm.

            + Ý thức trách nhiệm, đúng thời gian quy định và có tinh thần hợp tác trong hoạt động: 20 điểm.

            3. Quy trình đánh giá:

            - Đối với đánh giá cá nhân học sinh, GVCN đánh giá xếp loại sau mỗi hoạt động, cuối tháng xếp loại tổng hợp chung.

            - Đối với đánh giá tập thể lớp, các hoạt động GDTT, hoạt động GDNGLL dưới sân trường có Ban giám khảo (GV có kinh nghiệm) đánh giá cho điểm; các hoạt động GDNGLL thực hiện tại lớp (2 tiết/ 1 tháng) do CĐGV dự và đánh giá.

 

PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

THÁNG

NỘI DUNG

MỤC ĐÍCH

YÊU CẦU

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ

9

“Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”

- Vị trí vai trò của thanh niên HS THPT trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

- Thảo luận chuyên đề: “Bạn hiểu gì về CNH, HĐH đất nước”.

 

- Thảo luận lập kế hoạch học tập vàrèn luyện của năm học cuối cấp ở trường phổ thông.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ của cá nhân về vai trò của thanh niên HS; Xác định giá trị bản thân trong việc góp phần xây dựng đất nước.

- Rèn luyện kỹ năng trình bày suy nghĩ  của bản thân về CNH, HĐH đất nước, kỹ năng tìm hiểu và xử lí thông tin về CNH - HĐH đất nước.

- Rèn luyện kỹ năng trình bày suy nghĩ  về kế hoạch học tập và rèn luyện năm học cuối cùng của bản thân, kỹ năng đạt mục tiêu xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện.

15/9

Khối 10

 

Khối 11

 

 

Khối 12

Phòng học

 

 

- Trao đổi về phương pháp học tập tích cực.

 

 

 

- Thảo luận chuyên đề: “Bạn hiểu gì về CNH, HĐH đất nước”.

 

- Thảo luận lập kế hoạch học tập vàrèn luyện của năm học cuối cấp ở trường phổ thông.

- Rèn kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến của lớp về PP học tập tích cực; Trình bày suy nghĩ của bản thân về PP học tập tích cực; Thảo luận về các PP học tập tích cực; Tìm kiếm cho bản thân PP học tập phù hợp.

- Rèn luyện kỹ năng trình bày suy nghĩ  của bản thân về CNH, HĐH đất nước, kỹ năng tìm hiểu và xử lí thông tin về CNH - HĐH đất nước.

- Rèn luyện kỹ năng trình bày suy nghĩ  về kế hoạch học tập và rèn luyện năm học cuối cùng của bản thân, kỹ năng đạt mục tiêu xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện.

22/9

Khối 10

 

 

 

 

Khối 11

 

 

Khối 12

Phòng học

 

 

10

“Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình”

 

Chào cờ: Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

- Tổng hợp thi đua T9, giáo dục đạo đức học sinh.

- Tổ chức hoạt động GDNGLL theo chủ để tháng.

03/10

Ban tổ chức,

10D1,10A2, 11A14,11A15 12A8, 12D9

Sân trường

 

- Thi hỏi đáp về tình bạn - tình yêu - gia đình.

 

 

- Diễn đàn thanh niên: “Vẻ đẹp trong  tình bạn, tình  yêu”.

 

- Tìm hiểu luật hôn nhân gia đình.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ cá nhân về những khái niệm đó; có kỹ năng phân tích, giải quyết những tình huống liên quan; kiểm soát cảm xúc trong quan hệ hàng ngày.

- Rèn kỹ năng xác địnhgiá trị bản thân, tự tin khi tham gia diễn đàn, kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến trình bày của người khác.

- Rèn kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin trong các điều luật hôn nhân gia đình, kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng về luật hôn nhân gia đình và thực hiện luật, kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến các bạn trong hoạt động thi tìm hiểu luật hôn nhân gia đình.

13/10

Khối 10

 

 

Khối 11

 

 

Khối 12

Phòng học

 

 

- Thi xử lý tình huống trong giao tiếp, ứng xử.

- Hoạt động tư vấn tâm lí lứa tuổi.

 

 

 

- Tiểu phẩm về tình bạn, tình  yêu.

- Rèn kỹ năng xác định giá trị bản thân; kỹ năng giao tiếp ứng xử; kỹ năng phản hồi / lắng nghe.

- Rèn kỹ năng tự tin khi được nghe tư vấn  và trao đổi với người tư vấn; kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến tư vấn có liên quan đến tâm lí lứa tuổi; kỹ năng giải quyết vấn đề những tình huống có liên quan.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng xây dựng tiểu phẩm; kỹ năng tự tin khi tham gia tiểu phẩm.

27/10

Khối 10

 

Khối 11

 

 

 

Khối 12

Phòng học

 

 

11

“Thanh niên với với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo”

Chào cờ.

Tổng hợp thi đua T10, giáo dục truyền thống nhà trường, kỷ niệm ngày thành lập trường.

07/11

BTC HĐGDTT

Toàn trường

Sân trường

 

- Những dòng cảm xúc về Thầy - Cô giáo.

 

 

- Giao lưu với các thầy cô giáo  dạy ở lớp mình.

 

 

 

- Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Rèn kỹ năng tự tin khi viết về Thày - Cô; thể hiện sự cảm thông chia sẻ với cuộc sống lao động vất vả của Thày - Cô; Đặt mục tiêu phấn đấu của bản thân.

- Rèn kỹ năng tự tin khi giao lưu với các thầy cô giáo; kỹ năng ứng xử, giao tiếp với các thầy cô giáo; kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến thầy cô và các bạn; kỹ năng thể hiện sự cảm thông chia sẻ với sự vất vả của thầy cô giáo.

- Rèn kỹ năng tìm kiếm các lựa chọn để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm trọng thể; kỹ năng ứng xử giao tiếp đúng mực trong ngày lễ trọng thể.

10/11

Khối 10

 

Khối 11

 

 

 

Khối 12

Phòng học

 

- Những dòng cảm xúc về Thày - Cô giáo.

 

 

- Thảo luận về việc phát huy truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.

 

- Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

- Rèn kỹ năng tự tin khi viết về Thày - Cô; thể hiện sự cảm thông chia sẻ với cuộc sống lao động vất vả của Thày - Cô; Đặt mục tiêu phấn đấu của bản thân.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc; kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.

- Rèn kỹ năng tìm kiếm các lựa chọn để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm trọng thể; kỹ năng ứng xử giao tiếp đúng mực trong ngày lễ trọng thể.

17/11

Khối 10

 

Khối 11

 

 

Khối 12

Phòng học

 

- Hoạt động văn hóa văn nghệ.

- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

19/11

BTC hoạt động

GDNGLL,

10A3,10D11, 11A2,11A12, 12A7, 12A10

Sân trường

 

12

“Thanh niên với với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Chào cờ: Phát động kỳ thi nghiêm túc, phòng thi kiểu mẫu.

Tổng hợp thi đua T11, giáo dục thái độ nghiêm túc trong thi cử, phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

05/12

BTC HĐGDTT

Toàn trường

Sân trường

 

- Trách nhiệm của thanh niên HS trong việc góp phần xây dựng đất nước.

- Diễn đàn thanh niên : “ Vai trò của TN HS  trong sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc ”.

 

- Thảo luận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và hoạt động của thanh niên chúng ta.

- Rèn kỹ năng xác định giá trị bản thân; kỹ năng trình bày suy nghĩ các nhân.

 

- Rèn kỹ năng tự tin khi trình bày ý kiến của bản thân về chủ đề hoạt động; kỹ năng biết bình luận vấn đề; kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, về các hoạt động xây dựng địa phương.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ về nhiệm vụ của thanh niên trong việc bảo vệ Tổ quốc; Bình luận tìm kiếm và xử lí thông tin, tìm kiếm các lựa chọn về bảo vệ Tổ quốc.

08/12

Khối 10

 

Khối 11

 

 

 

Khối 12

Phòng học

 

- Báo cáo về tìm hiểu hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương.

- Diễn đàn thanh niên : “ Vai trò của TN HS  trong sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc ”.

 

- Tìm hiểu luật nghĩa vụ quân sự.

- Rèn kỹ năng giao tiếp khi đi thực tế; khả năng tìm kiếm và sử lý thông tin.

- Rèn kỹ năng tự tin khi trình bày ý kiến của bản thân về chủ đề hoạt động; kỹ năng biết bình luận vấn đề; kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, về các hoạt động xây dựng địa phương.

- Rèn kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin trong các điều luật nghĩa vụ quân sự; kỹ năng trình bày suy nghĩ của bản thân về một số điều luật cụ thể; kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến các bạn trong cuộc thi.

15/12

Khối 10

 

Khối 11

 

 

Khối 12

Phòng học

 

- Hoạt động giáo dục NGLL tập trung trước toàn trường.

- Giáo dục tinh thần yêu Tổ quốc, lòng tự hào về truyền thống Cách mạng, truyền thống QĐND Việt Nam.

19/12

 

BTC hoạt động GDNGLL,

10A4,11A1, 11A8,12A6, 12A11

Sân trường

 

1

“Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”

Chào cờ: Sơ kết thi đua HKI, phát động thi đua học kỳ II.

Sơ kết thi đua học kỳ I, phát động thi đua học kỳ II; Phát động tuần học tốt chào mừng ngày hội sinh viên Việt Nam 9/1 và ngày Hội CNTT cấp trường 10/1.

02/01

BTC HĐGDTT

Toàn trường

Sân trường

 

- Tìm hiểu di sản văn hóa.

 

 

- Tìm hiểu các chính sách văn hóa của nhà nước.

 

 

- Thảo luận vấn đề "giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc".

- Rèn kỹ năng giao tiếp trong hoạt động tập thể; kỹ năng tìm kiếm các đặc điểm của di sản văn hóa; kỹ năng bình luận.

- Rèn kỹ năng ứng xử, giao tiếp trong quá trình tìm hiểu các chính sách văn hóa của nhà nước; kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về chính sách văn hóa của nhà nước.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ , ý tưởng về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về bản sắc văn hóa dân tộc.

12/01

Khối 10

 

Khối 11

 

 

Khối 12

Phòng học

 

- Hoạt động giáo dục NGLL tập trung trước toàn trường.

- Giáo dục tinh thần yêu Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

16/01

BTC hoạt động GDNGLL,

10A5,11A3 11A10, 12A5 12A14

Sân trường

 

- Tìm hiểu truyền thống văn hóa địa phương.

- Diến đàn thanh niên:  “ Tuổi trẻ với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

 

 

- Thảo luận vấn đề "giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc".

- Rèn kỹ năng giao tiếp; bình luận ; đánh giá; cảm nhận.

- Kĩ năng xác định giá trị bản thân khi tham gia diễn đàn; kỹ năng xác định, tìm kiếm các lựa chọn để phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến của người diễn đàn.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ , ý tưởng về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về bản sắc văn hóa dân tộc.

19/01

Khối 10

 

Khối 11

 

 

 

Khối 12

Phòng học

 

 

 

2

“Thanh niên với lí tưởng cách mạng”

Chào cờ + HĐGDNGLL: Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.

Hát những bài hát về Đảng, về Đoàn.

Sơ kết thi đua tháng 1; giáo dục lí tưởng cách mạng cho học sinh; học sinh tin tưởng vào đường lối cách mạng và chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới.

30/01

BTC hoạt động GDTT, GDNGLL

10A6, 11A5 11A6, 12A4 12D12

Sân trường

 

- Nghe thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương - đất nước.

- Thảo luận chuyên đề: “Lí tưởng và ước mơ của thanh niên”.

 

 

- Tọa đàm "Lí tưởng của thanh niên trong thời đại mới".

- Rèn kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực; kỹ năng tìm kiếm các lựa chon để giải quyết vấn đề.

 

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng của bản thân về những ước mơ của thanh niên hiện nay; kỹ năng xác định giá trị bản thân, tự tin để xây dựng lí tưởng và ước mơ cho mình.

- Rèn kỹ năng xác định giá trị bản thân khi tham gia vào tọa đàm; kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến các bạn trong quá trình tọa đàm.

02/02

Khối 10

 

 

Khối 11

 

 

Khối 12

Phòng học

 

- Nghe thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương - đất nước.

- Thi hùng biện: “Lí tưởng của thanh niên hiện nay”.

 

 

- Tọa đàm "Lí tưởng của thanh niên trong thời đại mới".

- Rèn kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực; kỹ năng tìm kiếm các lựa chon để giải quyết vấn đề.

 

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng của bản thân về chủ đề hùng biện; kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến hùng biện của người khác; kỹ năng quản lí thời gian khi tham gia hùng biện.

- Rèn kỹ năng xác định giá trị bản thân khi tham gia vào tọa đàm; kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến các bạn trong quá trình tọa đàm.

16/02

Khối 10

 

 

Khối 11

 

 

Khối 12

Phòng học

 

3

“Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”

Chào cờ: Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

Sơ kết thi đua tháng 2, phát động tháng thanh niên; Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

05/3

BTC hoạt động GDTT, GDNGLL

10A7,10A12

11A4,11A9

12A3, 12A13

Sân trường

 

- Bạn nghĩ gì về lập thân, lập nghiệp.

 

- Thảo luận chuyên đề: “Tương lai là ở bạn”.

 

 

- Thảo luận chuyên đề "Lựa chọn nghề nghiệp".

- Rèn kỹ năng tự tin khi trình bày ý kiến của bản thân về lập nghiệp; kỹ năng nêu vấn đề lập nghiệp để lớp cùng giải quyết.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý   tưởng về những quyết định cho tương lai của bản thân; kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến của người khác.

- Rèn kỹ năng xác định giá trị các nghề đối với bản thân; kỹ năng trình bày suy nghĩ về những quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bản thân; kỹ năng đặt mục tiêu hướng tới việc lựa chọn nghề phù hợp.

15/3

Khối 10

 

 

Khối 11

 

 

Khối 12

Phòng học

 

- Bạn nghĩ gì về lập thân, lập nghiệp.

 

 

- Thi hùng biện: “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”.

 

 

- Thảo luận chuyên đề "Lựa chọn nghề nghiệp".

- Rèn kỹ năng tự tin khi trình bày ý kiến của bản thân về lập nghiệp; kỹ năng nêu vấn đề lập nghiệp để lớp cùng giải quyết.

- Rèn kỹ năng tự tin khi trình bày suy nghĩ về vấn đề lập nghiệp; kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng về chủ đề hùng biện.

- Rèn kỹ năng xác định giá trị các nghề đối với bản thân; kỹ năng trình bày suy nghĩ về những quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bản thân; kỹ năng đặt mục tiêu hướng tới việc lựa chọn nghề phù hợp.

22/3

Khối 10

 

 

 

Khối 11

 

 

Khối 12

Phòng học

 

4

“Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác”

Chào cờ: Phát động các phong trào thi đua kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng đất nước 30/4/1975-30/4/2011.

Tổng hợp thi đua tháng Thanh niên; giáo dục thái độ nghiêm túc trong thi cử. Phát động thi đua chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

02/4

BTC hoạt động GDTT

Toàn trường

Sân trường

 

- Tìm hiểu ý nghĩa của hòa bình - hữu nghị - hợp tác.

- Thảo luận chuyên đề: “Thanh niên góp phần bảo vệ hòa bình”.

 

 

 

 

 

- Diễn đàn thanh niên: "Vì một thế giới hòa bình, ổn định và hợp tác".

- Rèn kỹ năng tự tin khi trình bày; kỹ năng bình luận.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ hòa bình; kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin , tìm kiếm các lựa chọn về  việc bảo vệ hòa bình; kỹ năng phản hồi/lắng nghe tích cực ý kiến của người khác về  việc bảo vệ hòa bình và trách nhiệm của thanh niên HS.

- Rèn kỹ năng tự tin khi tham gia diễn đàn; kỹ năng trình bày suy nghĩ ý tưởng về một thế giới hòa bình, ổn định và hợp tác; kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực ý kiến các bạn trong quá trình diễn đàn.

05/4

Khối 10

 

Khối 11

 

 

 

 

 

Khối 12

Phòng học

 

- Tọa đàm "Hãy hợp tác cùng nhau".

 

- Thảo luận chuyên đề: “Thanh niên góp phần bảo vệ hòa bình”.

 

 

 

 

 

- Tìm hiếu về một vài hoạt động của Việt Nam trong khối ASEAN.

- Rèn kỹ năng xác định giá trị bản thân; kỹ năng trình bày suy nghĩ các nhân;  kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ hòa bình; kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin , tìm kiếm các lựa chọn về  việc bảo vệ hòa bình; kỹ năng phản hồi/lắng nghe tích cực ý kiến của người khác về  việc bảo vệ hòa bình và trách nhiệm của thanh niên HS.

- Rèn kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về các hoạt động của VN trong khối ASEAN; kỹ năng trình bày suy nghĩ về kết quả tìm kiếm được.

12/4

Khối 10

 

 

Khối 11

 

 

 

 

Khối 12

Phòng học

 

- Hoạt động giáo dục NGLL tập trung trước toàn trường.

- Giáo dục thái độ, ý thức chung sống hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

28/4

BTC hoạt động GDNGLL,

10A8,11A3 11A11,12A2 12A15

Sân trường

 

5

“Thanh niên với Bác Hồ”

Chào cờ: Phát động thi đua lập thành tích chào mừng 121 năm ngày sinh nhật Bác.

Tổng hợp thi đua tháng 4; giáo dục đạo đức học sinh, học tập và làm theo tấm gương đức Hồ Chí Minh; Phát động các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

07/5

BTC hoạt động GDTT, GDNGLL

10A9,11D7 11A13,12A1 12A16

Sân trường

 

- Công lao của Bác Hồ đối với dân tộc.

- Viết thu hoạch tìm hiểu về cuộc đời hoạt động Cách mạng của Bác Hồ.

 

 

 

- Thảo luận về tình cảm của Bác Hồ dành cho tuổi trẻ và lòng kính yêu của tuổi  trẻ đối với Bác Hồ.

- Rèn kỹ năng tìm kiếm thông tin, tư liệu; kỹ năng trình bày, phân tích, bình luận.

- Rèn kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin , tìm kiếm các lựa chọn về  cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ; kỹ năng xác định, tìm kiếm các lựa chọn để viết thu hoạch; kỹ năng quản lí thời gian để tập trung trí tuệ viết thu hoạch đạt kết quả tốt.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ về những tình cảm  của Bác Hồ dành cho tuổi trẻ và lòng kính yêu của tuổi  trẻ đối với Bác Hồ; kỹ năng phản hồi, lắng nghe ý kiến thảo luận.

10/5

Khối 10

 

Khối 11

 

 

 

Khối 12

Phòng học

 

- Lời Bác Hồ dạy thanh niên.

 

- Viết thu hoạch tìm hiểu về cuộc đời hoạt động Cách mạng của Bác Hồ.

 

 

 

- Rèn kỹ năng thuyết trình; xác định mục tiêu phấn đấu.

- Rèn kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin , tìm kiếm các lựa chọn về  cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ; kỹ năng xác định, tìm kiếm các lựa chọn để viết thu hoạch; kỹ năng quản lí thời gian để tập trung trí tuệ viết thu hoạch đạt kết quả tốt.

17/5

Khối 10

 

Khối 11

Khối 12

 

 

 

Phòng học

 

6, 7, 8

“Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”

Hoạt động hè 2012

Học sinh hiểu hoạt động hè vừa là dịp thử sức để chuẩn bị hành trang vào đời, vừa là dịp tích cực ôn luyện văn hóa để củng cố và khắc sâu kiến thức đã học (K10, K11) và để thi Đại học (K12); Tích cực tham gia các hoạt động hè phù hợp với sở thích, khả năng của bản thân với yêu cầu của địa phương, của Đoàn thanh niên; Rèn Kỹ năng giao tiếp, tự tin xử lý thông tin; khả năng quản lý, điều hành hoạt động; kỹ năng xác định giá trị bản thân; hoạt động thực tiễn; Lập kế hoạch cá nhân.

1/6

đến 15/8

- Ban chỉ đạo hoạt động hè 2012;

- BCH Đoàn trường;

- CLB sở thích.

Trường

& địa phương

 

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Phó Hiệu trưởng (để phối hợp);

- Ban tổ chức (để thực hiện);

- GVCN (để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu.

 

LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Hoàng Anh Tuấn

(Đã ký)

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập