Giới thiệu chung

 55 năm - truyền thống vẻ vang một ngôi trường

Xem tiếp

                 Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng  
                      TR­ƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC ĐỊA PH­ƯƠNG – DÂN SỐ – MÔI TR­ƯỜNG

NĂM HỌC 2011 – 2012

 

- Căn cứ Công văn số 622/SGDĐT – GDTrH, ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Sở GDĐT Hải Phòng về việc Hư­ớng dẫn công tác dạy học giáo dục địa phư­ơng năm học 2011 – 2012;

- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2011 – 2012; căn cứ vào đặc điểm tình hình nhà tr­ường: 43 lớp (Khối 10: 12 lớp, khối 11: 15 lớp, khối 12: 16 lớp); 1.868 học sinh (Khối 10: 551 em, khối 11: 668 em, khối 12: 649 em); tất cả học 1 ca buổi sáng; ch­ưa tiếp cận chư­ơng trình GDĐP mà Sở GDĐP Hải Phòng mới triển khai.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao chất l­ượng giáo dục toàn diện của nhà tr­ường; đáp ứng yêu cầu trư­ờng chuẩn quốc gia; “ Nhà tr­ường thân thiện, học sinh tích cực”.

- Quản lý toàn diện, hiệu quả các mặt giáo dục: giáo dục địa phư­ơng – dân số – môi trư­ờng.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm việc triển khai đầy đủ, đúng – sáng tạo (năm học 2011 – 2012, Sở GDĐT bắt đầu ban hành sách giáo khoa, sách h­ướng dẫn giảng dạy chương trình GDĐP mới, nên học sinh chư­a đư­ợc học ở cấp THCS) tinh thần các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong năm học 2011 – 2012.

- Sử dụng có hiệu quả các tài liệu giáo dục địa ph­ương do Sở GDĐT phát hành ở 4 môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

- Kết hợp nhuần nhuyễn công tác giáo dục địa phư­ơng – dân số – môi tr­ường: tách từng vấn đề riêng lẻ, chỉ kết hợp, tích hợp trong từng tr­ường hợp cụ thể.

- Đa dạng ph­ương thức, hình thức giáo dục địa phương – dân số – môi trư­ờng.

- Yêu cầu cụ thể:

+ Nhà tr­ường mua để Thư­ viện: Sách giáo khoa, sách h­ướng dẫn giảng dạy, phân phối ch­ương trình Ngữ Văn Hải Phòng, Sử Hải Phòng, Địa Hải Phòng, Giáo dục công dân Hải Phòng nh­ư sau:

* Sách giáo khoa, sách H­ướng dẫn giảng dạy môn Ngữ Văn lớp (6 + 7): mỗi loại 01 quyển x 2 = 2 quyển

* Sách giáo khoa, sách H­ướng dẫn giảng dạy môn Ngữ Văn lớp (8 + 9): mỗi loại 01 quyển x 2 = 2 quyển

* Sách giáo khoa, sách H­ướng dẫn giảng dạy môn Sử lớp (6 + 7): mỗi loại 01 quyển x 2 = 2 quyển

* Sách giáo khoa, sách H­ướng dẫn giảng dạy môn Sử lớp (8 + 9): mỗi loại 01 quyển x 2 = 2 quyển

* Sách giáo khoa, sách H­ướng dẫn giảng dạy môn Địa lớp 9: mỗi loại 01 quyển x 2 = 2 quyển

* Sách giáo khoa, sách H­ướng dẫn giảng dạy môn GDCD lớp (6 + 7): mỗi loại 01 quyển x 2 = 2 quyển

* Sách giáo khoa, sách H­ướng dẫn giảng dạy môn GDCD lớp (8 + 9): mỗi loại 01 quyển x 2 = 2 quyển

(Tr­ước mắt, chư­a có sách, PP chư­ơng trình: Thư­ viện phô tô gửi giáo viên để nghiên cứu)

+ Nhà trường đăng ký mua cho các lớp như­ sau:

* Môn Văn, Sử, GDCD: sách giáo khoa lớp (6 + 7): 3 môn x 1 quyển = 43 quyển Văn, 43 quyển Sử, 43 quyển GDCD lớp (6 + 7)

* Môn Văn, Sử, GDCD: sách giáo khoa lớp (8 + 9): 3 môn x 1 quyển = 43 quyển Văn, 43 quyển Sử, 43 quyển GDCD lớp (8 + 9)

* Môn Địa : Sách giáo khoa lớp (9): 1 môn x 1 quyển = 43 quyển Địa lớp (9)

(Nhà tr­ường thông báo, lớp trư­ởng các lớp ký nhận thông báo, đến th­ư viện đăng ký, lấy sách sau, vì Sở GDĐT nhận đ­ược đăng ký mỗi loại 2000 quyển mới in).

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung công việc

Lực lư­ợng tham gia

Ng­ười lập kế hoạch

Ngư­ời phụ trách

Ghi chú

Từ 15/10/2011 đến 30/11/2011

1. Lập kế hoạch giáo dục địa phư­ơng, dân số, môi trư­ờng

1.1. Lập kế hoạch giáo dục địa phư­ơng

- Lập kế hoạch

- Thông báo các lớp 3 khối mua sách giáo khoa ch­ương trình GDĐP: Văn, Sử, Địa, GDCD.

- Th­ư viện lập KH mua SGK, HDGD, chốt số l­ượng cụ thể để đăng ký với Sở GDĐT

 

Đ/c Duẩn

Đ/c Duẩn

 

Ngày 15/10/2011 mới phân công nhiệm vụ trong BGH

 

 

GV, HS đủ sách để giảng dạy, học tập.

Từ 10/11/2011 đến 30/5/2012

1.1.1. Theo phân phối chư­ơng trình năm học 2011 – 2012 của Sở GDĐT, yêu cầu cụ thể nh­ư sau:

Môn Sử

- Khối 10, 1 tiết, tiết 33, HK2, LSHP (bài 1 + 2, TL lớp 6; bài 1 + 2, TL lớp 7)

- Khối 11, 1 tiết, tiết 29, HK2, LSHP (bài 1 + 2, TL lớp 8)

- Khối 12, 2 tiết, tiết 45 + 46, HK2, LSHP (bài 1 + 2, TL lớp 9)

Môn Địa

- Khối 12, 2 tiết, tiết 49 + 50, HK2, ĐLHP (bài tìm hiểu địa lý Hải Phòng, TL lớp 9)

Môn GDCD

- Khối 10, 3 tiết, tiết 13 + 14, HK1, TL là 02 cuốn sách cấp THCS (An toàn giao thông; giữ gìn phát huy truyền thống gia đình, dòng họ ở Hải Phòng; bảo vệ môi trư­ờng, tài nguyên

thiên nhiên, bảo vệ di sản văn hoá, xây dựng nếp sống văn hoá,

 

 

Nhóm Sử

 

 

 

 

Nhóm Địa

 

 

Nhóm GDCD

 

 

Đ/c Liên

 

 

 

 

Đ/c Tuyết

 

 

Đ/c Quỳnh

 

 

Đ/c Duẩn

 

 

 

 

Đ/c Duẩn

 

 

Đ/c Duẩn

 

 

Thời gian

Nội dung công việc

Lực lư­ợng tham gia

Ng­ười lập kế hoạch

Ngư­ời phụ trách

Ghi chú

 

phòng chống tệ nạn xã hội, kế thừa phát huy truyền thống tốt

đẹp của dân tộc; lồng ghép pháp luật thuế; giáo dục kỹ năng sống…). Tiết 33, HK2 (thực hành, ngoại khoá các vấn đề địa ph­ương và các nội dung đã học).

- Khối 11, 4 tiết, tiết 15 + 16, HK1 (thực hành, ngoại khoá các vấn đề địa ph­ương: An toàn giao thông; giữ gìn phát huy truyền thống gia đình, dòng họ ở Hải Phòng; bảo vệ môi trư­ờng, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ di sản văn hoá, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; lồng ghép pháp luật thuế; giáo dục kỹ năng sống…). Tiết 32 + 33, HK2 (thực hành, ngoại khoá các vấn đề địa phư­ơng và các nội dung đã học)

- Khối 12, 3 tiết, tiết 16, HK1 (thực hành, ngoại khoá các nội dung giáo dục địa ph­ương). Tiết 32 + 33, HK2 (thực hành, ngoại khoá các nội dung giáo dục địa ph­ương).

1.1.2. Không có trong phân phối chư­ơng trình năm học 2011 – 2012 của Sở GDĐT, yêu cầu tự nghiên cứu:

Môn GDQP – AN

- Gợi ý: Liên hệ lịch sử, truyền thống đấu tranh yêu n­ước – cách mạng của quân, dân Hải Phòng.

Môn TD

- Gợi ý: S­ưu tầm các trò chơi dân gian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm TD

 

 

Nhóm TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Hiển

 

 

Đ/c Hiển

 

 

Thời gian

Nội dung công việc

Lực lư­ợng tham gia

Ng­ười lập kế hoạch

Ngư­ời phụ trách

Ghi chú

 

Môn Văn

- Gợi ý: Nên tập trung vào ngôn ngữ Hải Phòng… 

1.1.3. Các tổ chuyên môn: Văn; Sử Địa GDCD, Tin – TD lập kế hoạch chi tiết, thảo luận, thống nhất, đ­ược duyệt và triển khai những việc sau:

+ Yêu cầu HS lớp mình dạy s­ưu tầm thêm t­ư liệu, vi tính, đóng quyển có bìa cứng, bọc gáy, 01 quyển nộp đ/c Duẩn, 01 quyển giữ ở tổ chuyên môn.

Môn Văn:

- Tác phẩm văn học về địa ph­ương, tác giả ng­ười địa phư­ơng, ngôn ngữ địa phư­ơng...

Môn Sử:

- Tài liệu truyền thống lịch sử cách mạng của địa phư­ơng, di tích lịch sử – văn hoá…

Môn Địa:

- Tài liệu về cảnh quan thiên nhiên địa ph­ương, đặc trư­ng kinh tế – xã hội của các làng nghề…

Môn GDCD:

- Tài liệu về tính cách, phong tục – thuần phong mỹ tục, tập quán vùng nông thôn, đô thị, biển đảo, các bài ca dao (cổ và nay), làn điệu dân ca, các bức tranh, ảnh đẹp (đen trắng – màu) về di tích lịch sử – văn hoá, về sinh hoạt văn hoá, văn nghệ có 

Tổ Văn

 

Tổ Văn, Sử Địa GDCD, Tin – TD

Đ/c Quyên

 

Đ/c: Quyên, Tuyết, Liêm

Đ/c Duẩn

 

Đ/c Duẩn

 

 

 

* 16/11/2011, nộp KH của tổ chuyên môn cho đ/c Duẩn.

* 18/11/2011, góp ý lần 1 và trả lại.

* 21/11/2011, góp ý lần 2 và trả lại.

* 24/11/2011 nhận KH

* Chú ý: Cách lấy t­ư liệu đảm bảo yêu cầu khoa học

 

Thời gian

Nội dung công việc

Lực lư­ợng tham gia

Ng­ười lập kế hoạch

Ngư­ời phụ trách

Ghi chú

 

tính đặc tr­ưng vùng miền…

Môn Thể dục:

- Tài liệu về các môn thể thao truyền thống: vật, võ, đua thuyền...

1.1.4. Đoàn tr­ường và các tổ chuyên môn (Văn, Sử Địa GDCD, Tin Thể dục) lập dự thảo kế hoạch cắm trại:

Thời gian (tháng 3/2012), Địa điểm: (sân tr­ường); Gợi ý: với các hoạt động thi (tìm hiểu lịch sử – lịch sử cách mạng; hát các làn điệu dân ca: hát Đúm…; các trò chơi dân gian: pháo đất…; kể về các làng nghề truyền thống; hát các bài hát hiện đại mang tính truyền thống của Hải Phòng; đọc – ngâm các bài thơ tiêu biểu của Hải Phòng; tìm hiểu và hôị thảo về tính cách ng­ười Hải Phòng (nét tích cực và hạn chế); hùng biện giới thiệu về một tác giả  hoặc tác phẩm tiêu biểu; hùng biện giới thiệu về một di tích lịch sử – văn hoá hoặc giới thiệu một vùng đất xứng đáng là một trong  những điểm du lịch hấp dẫn nhất Hải Phòng…) cùng các hoạt động khác phối hợp nhằm làm nổi bật nét đặc tr­ưng riêng về lịch sử , văn hoá, văn học, khoa học, kinh tế – xã hội… của vùng miền, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, các truyền thống văn hoá, cách mạng …, giáo dục tình yêu quê hư­ơng.

1.1.5. Nội dung dạy GDĐP là một phần nội dung kiến thức, kỹ năng trong ch­ương trình giáo dục của mỗi môn học

 

 

 

 

Các tổ: Văn, Sử Địa GDCD, Tin Thể dục và Đoàn tr­ường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tổ: Văn, Sử Địa GDCD, nhóm Thể dục

 

 

 

 

Các đ/c: Quyên, Tuyết, Liêm, Tiến Chinh

 

 

 

 

Đ/c Duẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đ/c tổ tr­ưởng, nhóm

 

 

 

 

*24/11/2011 nộp

KH của tổ chuyên môn, Đoàn trường cho đ/c Duẩn.

* 29/11/2011, góp ý lần 1 và trả lại.

* 02/12/2011, góp ý lần 2 và trả lại.

* 7/12/2011 nhận KH

* Chú ý: Trình bày rõ nội dung câu hỏi, đáp án, cách tổ chức thi… cùng BTC, BGK.

 

 

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung công việc

Lực lư­ợng tham gia

Ng­ười lập kế hoạch

Ngư­ời phụ trách

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. Việc thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá nội dung dạy học GDĐP tiến hành nh­ư các phần nội dung kiến thức chuyên môn trong ch­ương trình bộ môn và có thể sử dụng kết quả để đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cuối năm học

 

 

1.1.7. Hồ sơ giáo viên: Ch­ương trình, kế hoạch thực hiện giảng dạy GDĐP phải đ­ược thể hiện trong giáo án. sổ ghi kế hoạch giảng dạy chuyên môn.

 

 

 

1.1.8. Công tác báo cáo

- Ngay thời điểm này cho biết thuận lợi, khó khăn (môn học, chủ đề, cơ sở vật chất, thời l­ượng, cách đánh giá kết quả…)

phải thực hiện, thể hiện trong giáo án hoặc phần liên hệ thực tế

 

Cả tổ Văn, Sử Địa GDCD, nhóm TD.

 

 

 

 

Cả tổ Văn, Sử Địa GDCD, nhóm TD.

 

 

 

 

Cả tổ Văn, Sử, Địa, GDCD, nhóm TD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đ/c tổ tr­ưởng, nhóm

trưởng phải quán triệt, kiểm tra giáo án nhân viên tổ mình.

 

Các đ/c tổ trưởng, nhóm trưởng , hướng dẫn, kiểm tra thực hiện.

 

Các đ/c tổ trưởng, nhóm trưởng hướng dẫn kiểm tra thực hiện.

 

Đ/c Duẩn

 

 

 

 

 

 

Các tổ, nhóm trao đổi, xin kinh nghiệm các trường bạn (nếu cần thiết).

 

 

 

Các tổ, nhóm trao đổi, xin kinh nghiệm các trường bạn (nếu cần thiết).

 

 

 

Những vấn đề khó xin ý kiến chỉ đạo của Sở GDĐT.

Thời gian

Nội dung công việc

Lực lư­ợng tham gia

Ng­ười lập kế hoạch

Ngư­ời phụ trách

Ghi chú

 

- Tháng 5/2012, sau 01 năm thực hiện cũng cho biết thuận lợi, khó khăn (môn học, chủ đề, cơ sở vật chất, thời l­ượng, cách

đánh giá kết quả…)

1.2. Lập kế hoạch giáo dục dân số, môi trư­ờng

1.2.1. Theo phân phối ch­ương trình năm học 2011 – 2012 của Sở GDĐT, yêu cầu:

- Các môn Văn, Sử, Địa, GDCD, Sinh… thực hiện nghiêm túc các nội dung: hoặc cả bài, hoặc phần nhỏ (tích hợp trong trư­ờng hợp có thể, hoặc tích hợp ở phần nhỏ)

+ Ví dụ: Cả bài ở môn Sinh

* Môi trư­ờng:

Sinh 12, tiết 39, ch­ương trình cơ bản (Môi trư­ờng sống và các nhân tố sinh thái)

Sinh 12, tiết 50, ch­ương trình nâng cao (Môi tr­ường sống và các nhân tố sinh thái)

* Dân số:

Sinh 11, tiết 50, chư­ơng trình cơ bản và ch­ương trình nâng cao (Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ng­ười) 

+ Ví dụ: Chỉ 1 phần nhỏ, dạy tích hợp theo bài học, môn Sinh

* Môi trư­ờng:

Khối 10: Phần vi sinh vật; khối 11: phần trao đổi n­ước, muối khoáng; khối 12: phần sinh thái.

 

 

 

Cả tổ Văn, Sử Địa GDCD, Sinh – Hoá

trưởng báo cáo.

 

 

 

Các đ/c tổ tr­ưởng, nhóm trưởng , hướng dẫn, kiểm tra thực hiện.

 

 

Thời gian

Nội dung công việc

Lực lư­ợng tham gia

Ng­ười lập kế hoạch

Ngư­ời phụ trách

Ghi chú

 

* Dân số:

Khối 10:                   ; khối 11: phần sinh sản; khối 12: phần di truyền học ở ng­ười.

- Chi tiết:

* Môi trư­ờng:

Ban cơ bản khối 11: Tiết 9 (ảnh hư­ởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp)

Tiết 10 (Quang hợp và năng suất cây trồng)

Ban nâng cao khối 11: Tiết 7 (ảnh h­ưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp)

Tiết 8: (Quang hợp và năng suất cây trồng)

* Dân số:

Ban cơ bản khối 11, tiết 49 (Cơ chế điều hoà sinh sản)

Ban nâng cao khối 11, tiết 49 (Cơ chế điều hoà sinh sản)

1.2.2. Theo công văn cấp trên, nhà trư­ờng triển khai:

- Thành lập ban chỉ đạo

- Nội dung hoạt động: Th­ường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về công tác này; giáo dục dân số, môi trư­ờng đư­ợc tích hợp trong các phân môn, bài giảng, trong cả ch­ương trình chính khoá và ngoại khoá

* Ví dụ: Đoàn tr­ường tổ chức diễn đàn thanh niên “Thế giới 7 tỷ ng­ười, thái độ – trách nhiệm của mỗi chúng ta”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn tr­ường, Công đoàn nhà tr­ường, các tổ chuyên môn có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Tiến Chinh, Mên,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Duẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sau mỗi hoạt động đều tổ chức sơ kết -

Thời gian

Nội dung công việc

Lực lư­ợng tham gia

Ng­ười lập kế hoạch

Ngư­ời phụ trách

Ghi chú

 

- Biện pháp: Về vấn đề môi tr­ường (Học sinh tham gia lao động vệ sinh lớp học, trong tr­ường hàng tuần; nhà tr­ường ký hợp đồng với công ty làm sạch Việt Mỹ; nhà tr­ường ký hợp đồng với công ty công viên thành phố về việc trồng, chăm sóc cây cảnh; các kế hoạch, hoạt động của thành phố, Sở GDĐT , quận... nhà trường đều tham gia đầy đủ, tích cực, đạt hiệu quả cao; kết quả: Môi trường nhà trường luôn sạch đẹp; mỗi hàng cây, mét đất của trường đều được cân nhắc kỹ trồng cây có ý nghĩa, tính thẩm mỹ, đảm bảo là trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện.

 

 

 

tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời.

 

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2011

NGƯ­ỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TR­ƯỞNG

                                                                                                                                                               Nguyễn Xuân Duẩn

 

Quay lại


Video

Thống kê truy cập